Disclaimer

Nu-wel zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Nu-wel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, of uit het gebruik van informatie van deze website. Nu-wel behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nu-wel.

 

Privacy Statement

Nu-wel zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen diensverlening van Nu-wel noodzakelijk is.